ZASADY REKRUTACJI

Zasady rekrutacji

Rekrutacja do ZS7 w Koszalinie na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Koszalinie
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem serwisu internetowego

nabory.eduportal.koszalin.pl

Nabór uczniów do szkoły przeprowadza się na podstawie :

 

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r., poz.586)

 

  • Zarządzenia Nr 24 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, tj. trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie zachodniopomorskim.

 

1.  Termin i sposób składania podań

Od 9 maja (wtorek) do  21 czerwca 2017 r. (środa) do godziny 15.00 należy zarejestrować się w serwisie internetowym pod adresem nabory.eduportal.koszalin.pl oraz złożyć wniosek (w wersji papierowej) do szkoły pierwszego wyboru.

Podczas generowania podania o przyjęcie do szkoły na początku należy wybrać:
- dowolną liczbę szkół ponadgimnazjalnych (konkretne szkoły, a nie zespoły szkół)
- preferowane przez siebie oddziały (kolejność wybieranych oddziałów będzie decydowała o kolejności przydzielania kandydata do danego oddziału)


Od 23 czerwca (piątek) do 27 czerwca 2017 r. (wtorek) do godz. 15.00 należy samodzielnie wprowadzić do systemu swoje oceny końcowe ze świadectwa ukończenia gimnazjum. Wszyscy uczniowie muszą również w tym terminie złożyć w szkole pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone za zgodność z oryginałem przez  dyrektora gimnazjum.

2. Wymagane dokumenty:

- Podanie w wersji papierowej
- Poświadczone kserokopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego kandydaci składają od 23 czerwca (piątek) do 27 czerwca 2017 r. (wtorek) do godz. 15.00
- 3 aktualne fotografie (podpisane na odwrocie)
- Karta zdrowia z gimnazjum
- Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie na bezpłatne badanie wydaje szkoła, do której kandydat składa podanie) – do 24 lipca 2017 r. (poniedziałek) do godz. 15.00

Dodatkowo kandydaci do obu typów szkół mogą dołączyć:
- opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
- zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata i finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
- zaświadczenie dyrektora swojego gimnazjum o udziale w konkursach rejonowych i zajętym miejscu

3.Zasady rekrutacji:

- W procesie rekrutacji zarówno do Technikum Budowlanego jak i do Branżowej Szkoły I Stopnia nie ma wymaganego progu punktowego
- Rekrutacja odbywa się na podstawie sumy punktów uzyskanych za:

a) oceny z czterech przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum
b) wyniki egzaminu gimnazjalnego przekazane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,

c) inne, dodatkowe kryteria, osiągnięcia ucznia (konkursy, działalność społeczną, osiągnięcia sportowe, wolontariat itp.

Każdy kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów:

- maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego– 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z :
- języka polskiego
- historii i wiedzy o społeczeństwie
- matematyki
- przedmiotów przyrodniczych
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ,

- 79 punktów  za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum – (72 pkt) + za „czerwony pasek” - (7pkt) według zasady :

celujący – 18 punktów;
bardzo dobry – 17 punktów;
dobry – 14 punktów;
dostateczny – 8 punktów;
dopuszczający – 2 punkty.


- 21 punktów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, kulturalne wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Przedmiotami dodatkowo punktowanymi są:

- w klasie technik budownictwa – j.obcy , informatyka
- w klasie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – j.obcy, technika
- w klasie technik architektury krajobrazu – j. obcy, plastyka
- w klasie technik geodeta – j. obcy, geografia
- w klasie technik grafiki i poligrafii cyfrowej- j. obcy, informatyka
- w klasie technik inżynierii środowiska i melioracji – j. obcy, biologia
- w klasie technik analityk- j.obcy, biologia

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc – przyjmowani będą Ci kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów, aż do wyczerpania zaplanowanej w limicie liczby miejsc.

Rekrutacja do trzyletniej branżowej szkoły I stopnia odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń, bez progu punktowego.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim zgodnie z listą ogłoszoną przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności

4. Ogłoszenie wyników:

- Listy z informacją o uczniach przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego zostaną wywieszone w dniu  17 lipca 2017 do godz. 12.00. Informacja o przydziale do konkretnego oddziału będzie też widoczna po zalogowaniu do konta użytkownika elektronicznego systemu naboru.

- Kandydaci umieszczeni na liście przyjętych są zobowiązani potwierdzić wolę nauki w Zespole Szkół nr 7  do dnia 19 lipca 2017 r. do godz.15.00 poprzez złożenie oświadczenia o wyborze tej szkoły. Wtedy otrzymają skierowanie na badania lekarskie w celu otrzymania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

- Do dnia  24 lipca 2017 r. (poniedziałek) do godz.15.00 należy złożyć  oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do  podjęcia praktycznej nauki zawodu.

- 26 lipca 2017 r. (środa) do godz. 12.00 – wywieszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki.

- Po zakończeniu rekrutacji dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu ucznia w miarę posiadanych wolnych miejsc.