W dniu 25.10.2017 r. zostało podpisane przez Panią Dyrektor Ewę Kroll kolejne porozumienie o współpracy.

Porozumienie zostało zawarte z Koszalińską Spółdzielnią Mieszkaniową "Na Skarpie".

Dzięki współpracy wynikającej z Porozumienia możliwe będzie realizowanie takich przedsięwzięć jak:

  1. Prezentacja uczniom ZS nr 7 profilu działalności spółdzielni,
  2. Objęcie patronatem klasy pierwszej Zespołu Szkół nr 7 kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu,
  3. Wspomaganie procesu kształcenia poprzez pomoc przy organizacji szkoleń, wykładów i wycieczek edukacyjnych o tematyce zawodowej dla uczniów i kadry kształcącej,
  4. Organizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów Zespołu Szkół nr 7 w zawodzie technik architektury krajobrazu.