ZASADY REKRUTACJI

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

ZASADY REKRUTACJI

 

Rekrutacja do ZS7 w Koszalinie na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Koszalinie 
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem serwisu internetowego

nabory.eduportal.koszalin.pl

 

Wyniki rekrutacji będą widoczne po zalogowaniu do konta użytkownika pod adresem:

nabory.eduportal.koszalin.pl

 

Nabór uczniów do szkoły przeprowadza się na podstawie:

 

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586 z 20 marca 2017 r.)

 • Zarządzenia Nr 3/2018 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, tj. trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie zachodniopomorskim

 • Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm. poz. 949, 2203) oraz art. 149, 155 i 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm. poz. 949, 2203)

 

 TERMINY NABORU

 1. Termin i sposób składania podań

  Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 3/2018 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r.

  Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej (trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe) na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2018/2019

  Termin w rekrutacji zasadniczej

  Rodzaj czynności

  9 maja - 19 czerwca
  2018 r.

  do godzi. 15:00

   

  Należy zarejestrować się w serwisie internetowym
  pod adresem nabory.eduportal.koszalin.pl oraz złożyć 
  wniosek (w wersji papierowej) do szkoły pierwszego wyboru.

  Jak wybrać szkołę?

  Podczas generowania podania o przyjęcie do szkoły
  na początku należy wybrać:

  • dowolną liczbę szkół ponadgimnazjalnych
   (konkretne szkoły, a nie zespoły szkół)
  • preferowane przez siebie oddziały  (kolejność
   wybieranych oddziałów będzie decydowała
   o kolejności przydzielania kandydata do danego
   oddziału)

   9 - 5 lipca 2018 r.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
  o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających
  spełnienie przez kandydata warunków lub kryterium 
  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

  • oświadczenie osoby samotnie wychowującej 
   kandydata
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny
   kandydata

   15 - 19 czerwca 2018 r.

  do godz. 15:00

   Możliwość dokonania zmiany wybranych szkół

  22 - 26 czerwca 2018 r.

  do godz. 15:00 

  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej
  technikum i branżowej szkoły I stopnia o świadectwo
  ukońćzenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach
  egzaminu gimnazjalnego
  do 28 czerwca 2018 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wnisków o przyjęcie
  do klasy pierwszej technikum szkoły branżowej I stopnia
  oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
  w postępowaniu rekrutacyjnym

  6 lipca 2018 r.

  do godz. 12:00

  WYNIKI REKRUTACJI
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
  rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
  i kandydatów niezakwalifikowanych

  do 10 lipca 2018 r.

  do godz. 15:00

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata
  pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

  • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
   gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone
   w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do technikum 
   i branżowej szkoły I stopnia, a w przypadku
   technikum i branżowej szkoły I stopnia - także
   zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
   o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia 
   praktycznej nauki zawodu.

  dnia 11 lipca 2018 r.

  do godz. 12:00

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
  rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
  nieprzyjętych

  dnia 12 lipca 2018 r.

  do godz. 15:00

  Poinformowanie przez dyrektora technikum i branżowej 
  szkoły I stopnia kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc
  w szkole

  do 9 sierpnia 2018 r..

  do godz. 12:00

  Dodatkowe postępowanie uzupełniające w szkołach
  dysponujących wolnymi miejscami


 2. Wymagane dokumenty

  • Podanie w wersji papierowej
  • Poświadczone kserokopie świadectwa ukończenia gimanzjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego kandydaci składają od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15:00
  • 3 aktualne fotografie (podpisane na odwrocie)
  • Karta zdrowia z gimnazjum
  • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie na bezpłatne badanie wydaje szkoła, do której kandydat składa podanie) - do 10 lipca 2018 r. do godz. 15:00
  • oświadczenie osoby samotnie wychowującej kandydata 
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

  Oświadczenia dostępne są na stronie www.zs7.koszalin.pl w zakładce rekrutacja.

  Dodatkowo kandydaci do obu typów szkół mogą dołączyć:

  • opinię publiczną poradni psychologiczno-pedagogicznej
  • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata i finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojwewódzkim 
  • zaświadczenie dyrektora swojego gimnazjum o udziale w konkursach rejonowych i zajętym miejscu


 3. Zasady rekrutacji

  • W procesie rekrutacji do Technikum Budowlanego jak i do Branżowej Szkoły I Stopnia nie ma wymaganego progu punktowego
  • Rekrutacja odbywa się na podstawie sumy punktów uzyskanych za:
  1. ) oceny z czeterech przedmiotów za świadectwa ukończenia gimnazjum 
  2. ) wyniki egzaminu gimnazjalnego przekazane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
  3. ) inne, dodatkowe kryteria, osiągnięcia ucznia (konkursy, działalność społeczną, osiągnięcia sportowe, wolontariat itp.)

  Każdy kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów:

  • maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego - 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z:
  • języka polskiego
  • historii i wiedzy o społeczeństwie
  • matematyki
  • przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii)
  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

  • 79 punktów za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum - (72pkt) + za "czerwony pasek" - (7pkt) według zasady:

  celujący - 18 punktów;
  bardzo dobry - 17 punktów;
  dobry - 14 punktów;
  dostateczny - 8 punktów;
  dopuszczający - 2 punkty.

  Przedmiotami dodatkowo punktowanymi są:

  • w klasie technik budownictwa - j.obcy, informatyka
  • w klasie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - j.obcy, technika
  • w klasie technik architektury krajobrazu - j.obcy, plastyka
  • w klasie technik geodeta - j.obcy, geografia
  • w klasie technik grafiki i poligrafii cyfrowej - j.obcy, informatyka
  • w klasie technik analityk - j.obcy, biologia

  21 punktów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, kulturalne wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

  •  szczególne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe wymienione na świadedctwie ukończenia gimnazjum - 18 punktów (tabela nr 1)
  • aktywność społeczna (w tym wolontariat) - 3 punkty

  Tabela nr 1

  Lp. Szczególne osiągnięcia kandydata wyemienione na świadectwie Liczba punktów
  Ponadwojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez Kuratorów Oświaty
  1. Finalista konkursu przedmiotowego  10
  2. Laureat konkursu tematycznego lub konkursu interdyscyplinarnego  7
  3. Finalista konkursu tematycznego lub konkursu interdyscyplinarnego  5
  Międzynarodowe lub ogólnopolskie konkursy wiedzy albo turnieje ogólnopolskie - artystyczne
  1. Finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  10
  2. Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  4
  3. Finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  3
  Wojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez Kuratora Oświaty
   1. Finalista konkursów przedmiotowych (dwóch lub więcej)  10
   2. Finalista konkursu przedmiotowego  7
   3. Laureat konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych (dwóch lub więcej)  7
   4. Finalista konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych (dwóch lub więcej)  5
   5. Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  5
   6. Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  3
  Ponadwojewódzkie lub wojewódzkie konkursy lub teleturnieje wiedzy artystycznej   
   1. Finalista konkursów przedmiotowych (dwóch lub więcej) objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  10
   2. Finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  7
   3. Laureat turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  7
   4. Finalista turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  5
   5. Laureat tuenieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  3
   6. Finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  2
  Inne zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe organizowane przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły - wysokie miejsce na szczeblu   
   1. Międzynarodowym  4
   2. Krajowym  3
   3. Wojewódzkim  2
   4. Powiatowym  1


  Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019 uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym opublikowany jest na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie i stanowi załącznik do regulaminu rekrutacji.

  W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc - przyjmowani będą Ci kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów, aż do wyczerpania zaplanowanej w limicie liczby miejsc.

  Rekrutacja do trzyletniej branżowej szkoły I stopnia odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń, bez progu punktowego.

  Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim zgodnie z listą ogłoszoną przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności. 4. Ogłoszenie wyników:
 • Listy z informacją o uczniach przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwialifikacyjnego zostaną wywieszone w dniu 6 lipca 2018 r. do godz. 12:00. Informacja o przydziale do konkretnego oddziału będzie też widoczna po zalogowaniu do konta użytkownika elektronicznego systemu naboru.

 • Kandydaci umieszczeni na liście przyjętych są zobowiązani potwierdzić wolę nauki w Zespole Szkół nr 7 do dnia 10 lipca 2018 r. do godz. 15:00 poprzez złożenie oświadczenia o wyborze tej szkoły. Wtedy otrzymają skierowanie na badania lekarskie w celu otrzymania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu.

 • Do dnia 10 lipca 2018 r. do godz. 15:00 należy złożyć oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 • 11 lipca 2018 r. do godz. 12:00 - wywieszenie list kandydatów przyjetych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki.

 • Po zakończeniu rekrutacji dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu ucznia w miarę posiadanych wolnych miejsc.